WYTRWAM

Statut

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
WYTRWAM

STATUT

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: „Wytrwam” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miejscowość Brzozówka gmina Obrowo. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa w oparciu, m.in. o:

 1. ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),
 2. ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261),
 3. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
 4. oraz zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 4

Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub hobbystycznie ze sportem i rekreacją. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne i regulaminy dotyczące jego działalności.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji oraz związków sportowych krajowych lub zagranicznych, których celem jest działalność w zakresie szerzenia kultury fizycznej i sportu.

2. W realizacji zadań statutowych związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie mogą wspierać organizacje samorządowe, społeczne, zawodowe w zakresie wynikającym z ich statutu.

3. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może powołać zespoły i sekcje.

4. Członkami zespołów i sekcji mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia, chyba że regulamin danej sekcji czy zespołu stanowi inaczej.

§ 6

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na społecznej pracy jego członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.

CELE I CHARAKTER STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. organizowanie wspólnych treningów i spotkań nordic walking,
 2. organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
 3. prowadzenie działań integrujących środowisko nordic walking,
 4. organizowanie imprez nordic walking, biegowych bądź innych lekkoatletycznych, samodzielnie lub z partnerami,
 5. organizowanie cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej „Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+”,
 6. inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych oraz podnoszenie poziomu organizacyjnego takich imprez,
 7. inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji sportowo-rekreacyjnej i wspierania osób z niepełnosprawnościami,
 8. działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej,
 9. organizowanie szkoleń z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
 10. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród społeczeństwa, rozwijanie form współzawodnictwa i propagowanie wartości uczciwej walki sportowej,
 11. dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Stowarzyszenia oraz kultywowanie więzi koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
 2. kształcenie kadry instruktorskiej, sędziowskiej i wychowawczej dla potrzeb różnych form rekreacji ruchowej,
 3. skupianie instruktorów, sędziów, organizatorów oraz wykładowców sportowych i rekreacyjnych,
 4. organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla instytucji i osób indywidualnych.
 5. skupianie i szkolenie aktywnych uczestników różnych form rekreacji,
 6. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 7. promowanie współzawodnictwa, aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
 8. zabieganie o fundusze, sprzęt, majątek, obiekty – potrzebne do statutowej działalności,
 9. realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych,
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej,
 11. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych aktywizujących i integrujących osoby z niepełnosprawnościami,
 12. współpracę z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Toruńskim w ramach prowadzonych imprez sportowo rekreacyjnych,
 13. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego,
 14. współpracę z Nadleśnictwami w zakresie promowania ochrony przyrody oraz czystości w lasach w ramach prowadzonych imprez sportowo rekreacyjnych,
 15. współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach,
 16. publikowanie we własnym zakresie i inicjowanie powstania materiałów szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych,
 17. prowadzenie działań marketingowo-promocyjnych Stowarzyszenia,
 18. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 19. prowadzenie wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej w ramach prowadzonych działań i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 20. organizację wyjazdu członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą połączonych z reprezentacją członków zespołów i sekcji na zawodach.

§ 10

Działalność pożytku publicznego, o którym mowa w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 8.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być:

 1. obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, który złożą pisemną deklarację członkowską, wniosą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia,
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, uiszczeniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia,
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, uiszczeniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia,
 4. cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, uiszczeniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia,
 5. cudzoziemcy mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, opinii poręczającej dwóch członków Stowarzyszenia – obywateli polskich, mających pełną zdolność prawną, uiszczeniu wpisowego i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w określonym zakresie, w szczególności pomoc finansową, po przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która w sposób szczególny jest zasłużona dla Stowarzyszenia.

4. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, nr dokumentu tożsamości,
 2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis

  z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub mailowo zainteresowanego.

6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. reprezentowania Stowarzyszenia oraz funkcjonujących w jej ramach sekcji na imprezach sportowych lub rekreacyjnych, używania odznak i barw Stowarzyszenia bądź sekcji,
 3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. uprawiania aktywności sportowo-rekreacyjnej w wybranej przez siebie dyscyplinie prowadzonej przez Stowarzyszenie,
 5. korzystania z urządzeń, sprzętu i udogodnień oferowanych przez Stowarzyszenie,
 6. uczestniczenia w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. a nie przysługują małoletnim członkom Stowarzyszenia w wieku poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. b-f stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. b-f stosuje się również do członków honorowych, ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym na swój wniosek oraz mogą być zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

1. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. objęcia w Stowarzyszeniu przynajmniej jednej funkcji na zasadzie wolontariatu,
 4. udziału w wybranych przez siebie szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. podnoszenia swoich kwalifikacji w uprawianej dyscyplinie sportowo-rekreacyjnej,
 6. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 7. nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zapobiegania takim działaniom,
 8. godnego reprezentowania Stowarzyszenia w życiu codziennym i propagowania Stowarzyszenia w swoim otoczeniu,
 9. chronienia własności Stowarzyszenia i przeciwstawiania się wszelkim przejawom marnotrawstwa.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani do godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia oraz wykonywania obowiązków, jakie są określone dla sportowców.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy członków,
 2. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka,
 4. rozwiązania Stowarzyszenia.

2.Ustanie członkostwa przez skreślenie z listy członków jest możliwe, jeżeli członek:

 1. nie spełnia wymagań statutowych,
 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 3. działa na szkodę Stowarzyszenia,
 4. nie brał bez uzasadnienia czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,
 5. zalega z płatnością składek członkowskich przez okres 6 miesięcy i nie spełnia tego świadczenia mimo wezwania.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Skreślony winien zostać w ciągu 14 dni powiadomiony przez Zarząd na piśmie o treści uchwały o skreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV.

ORGANY STOWARZYSZENIA I ICH ORGANIZACJA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności sportowo-rekreacyjnej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 12 ust. 6 i § 15 ust. 3,
 5. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 6. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 8. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, lub dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie może być sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia mających prawo do głosu stanowiącego.

2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 pkt. a, w ciągu 30 dni od upływu terminu lub nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

3. Organ zwołujący Walne Zebranie jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie lub w inny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

7. Walne Zebranie jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

8. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków zwyczajnych.

9. Walne Zebranie po jego otwarciu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub w razie jego niestawiennictwa przez najstarszego wiekiem członka Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego Walnego Zebrania, a na jego wniosek Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 19

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w § 26 ust. 3, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem 25 ust. 2.

§ 20

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Ilość kadencji Zarządu jest nieograniczona.

3. O liczbie członków Zarządu, jego składzie osobowym i funkcjach każdorazowo decyduje Walne Zebranie, z ograniczeniami zapisanymi w pkt. 5 i pkt. 6.

4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie z ograniczeniem zawartym z art. 3 ust 2 ustawy -Prawo o stowarzyszeniach.

5. W skład pierwszej kadencji pierwszego Zarządu wchodzą 3 osoby.

6. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza pierwszego składu pierwszej kadencji Zarządu spośród Członków Zarządu zwykłą większością głosów. W głosowaniu członkowie Walnego Zebrania jednocześnie wskazują kandydata na Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania,
 5. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie okresowych preliminarzy budżetowych,
 7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 30 ust. 8,
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 9. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 10. ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 11. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 12. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 14. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu,
 15. wykonywanie innych uchwał przewidzianych w statucie.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie Stowarzyszenia określa regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, a w wypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu decyduje głos Wiceprezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.

5. W okresie między posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.

6. Wiceprezes zastępuje Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności w kierowaniu bieżącą pracą Zarządu.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
 3. kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo do:

 1. wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów ich usunięcia,
 2. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu legalności, celowości i gospodarności,
 3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 4. występowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo decyduje Walne Zebranie.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wybiera Walne Zebranie.

4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

5. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji, w wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wiązać się ze Stowarzyszeniem umową o pracę.

§ 25

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

§ 26

1. Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia,
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 3. zrzeczenia się w formie pisemnej, z udziału w tych organach,
 4. odwołania przez Walne Zebranie.

2. Każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

3. Członek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w § 25 ust. 1 i § 26 ust. 1 lit. c pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 27

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział V.

NAGRODY I KARY

§ 28

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Zarząd może wyróżnić poszczególnych członków Stowarzyszenia:

 1. pochwałą ustną,
 2. pochwałą na piśmie,
 3. dyplomem Stowarzyszenia,
 4. nagrodą Stowarzyszenia.

§ 29

1. Za działanie na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia Zarząd może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członka,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Zawieszonemu w prawach członka przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

3. Członkowi wykluczonemu z Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w trybie zawartym w 15 ust. 3

Rozdział VI.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, należności i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

6. Składki członkowskie mogą być wpłacane w miesięcznych ratach lub kwocie całorocznej składki jednorazowo.

7. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku w kwocie składki całorocznej. Natomiast w sytuacji wpłacania składek w miesięcznych ratach, wpłaty powinny nastąpić nie później niż na 15 dzień danego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.

9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie trzech członków Zarządu – w tym Prezesa i Wiceprezesa.

10. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 32

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia o ile sprawa była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed tym terminem.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań zostanie przekazany na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Skip to content