WYTRWAM

Regulaminy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
WYTRWAM

Regulaminy

Regulamin sekcji sportowych

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z siedzibą w Brzozówce, ul. Olszynowa 7, 87-123 Dobrzejewice, wpisanego dn. 22.03.2021 r. do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę toruńskiego, pod numerem 61, NIP: 8792730591, REGON: 388473249.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał w celu określenia zasad funkcjonowania sekcji sportowych działających w ramach Stowarzyszenia, w tym praw i obowiązków osób funkcjonujących w ich ramach.

 2. Sekcja sportowa jest podstawowym ogniwem Stowarzyszenia i realizuje jego główne cele statutowe.

 3. Sekcję sportową powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, kierując się potrzebami członków oraz możliwościami organizacyjnymi Stowarzyszenia, mając na uwadze przede wszystkim społeczną użyteczność, jakość szkolenia oraz rachunek ekonomiczny.

 4. Sekcja grupuje członków zwyczajnych i honorowych, pragnących poświęcić się wybranej dyscyplinie sportowej, poprzez czynny udział w szkoleniu i zawodach lub poprzez pracę szkoleniową, wychowawczą i organizacyjną. Nazwa sekcji odpowiada nazwie dyscypliny sportowej.

 5. Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu zgrupowanych w niej członków, działa zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i postanowieniami niniejszego regulaminu, w granicach zakreślonych uchwałami Zarządu i pod jego nadzorem.

 6. Każda osoba przystępująca do Stowarzyszenia zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, a następnie przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Członkowie

 1. Członkami sekcji mogą być:

  1. czynni członkowie Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali swój udział w wybranej sekcji w celu uczestniczenia w szkoleniach lub zawodach;

  2. trenerzy, instruktorzy i inni członkowie Stowarzyszenia skierowani przez Zarząd do pracy w sekcji;

  3. członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny lub honorowy Stowarzyszenia może brać czynny udział w działalności dowolnej liczby sekcji sportowych.

 3. Sekcję, w działalności której członek zamierza brać czynny udział, określa w deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia.

 4. Zmiana sekcji lub podjęcie działalności w dodatkowej sekcji w trakcie trwania członkostwa, może nastąpić na pisemny wniosek członka, przyjęty przez kierownictwo sekcji, w której członek zamierza podjąć działalność.

 5. Czynnym członkiem sekcji może być członek Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Do wszystkich członków działających w sekcji odnoszą się właściwe postanowienia zawarte w Statucie Stowarzyszenia i Regulaminie sekcji.

 7. Pracownicy angażowani przez Stowarzyszenie, skierowani do pracy w sekcji, w sprawach organizacyjnych podporządkowani są kierownikowi sekcji i obowiązani są realizować przyjęte plany działania.

 8. Członek sekcji pragnący przerwać lub zakończyć aktywność sportową, albo przerwać lub zakończyć czynny udział w pracach organizacyjno-wychowawczych sekcji – powinien o swoim zamiarze powiadomić kierownictwo sekcji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

 9. Ustanie członkostwa w sekcji następuje w wyniku zmiany przynależności sekcji przez członka Stowarzyszenia lub w wyniku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Członek występujący z sekcji zobowiązany jest do zdania powierzonego mu sprzętu.

 10. Wzajemne stosunki między członkami sekcji powinna cechować atmosfera wysokich wymagań, wytrwała chęć rywalizacji i przodowanie, a jednocześnie wzajemna życzliwość i lojalność, bezinteresowne koleżeństwo i chęć pomagania w uzyskaniu awansu sportowego.

 11. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są okazywać szacunek barwom drużynowym Stowarzyszenia i nie wykorzystywać ich w sposób pozaregulaminowy, w działaniach na rzecz innych podmiotów, niezwiązanych ze Stowarzyszeniem, mogących naruszyć jego dobro, wizerunek, bądź nieść za sobą konsekwencje karno-skarbowe.

III. Nadzór i kierownictwo

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem sekcji sprawuje Zarząd Stowarzyszenia, który pozostaje w ścisłym kontakcie z powołanym przez siebie kierownikiem sekcji oraz powołaną kadrą dydaktyczną i logistyczną.

 2. Zarząd Stowarzyszenia angażuje instruktorów i decyduje o ich przydziale do grup treningowych sekcji.

 3. Kierownik sekcji razem z kadrą pomocniczą kieruje bieżącą działalnością sekcji. W szczególności jest zobowiązany do:

  • opracowania programu szkoleniowego obowiązującego w bieżącym sezonie;
  • opracowania form i metod treningowych;
  • koordynowania i wspomagania procesu szkoleniowego oraz dbania o systematyczny nabór do grup treningowych;
  • konsultowania z zarządem wszelkich decyzji kadrowych, a w szczególności dotyczących naboru i zwolnień;
  • brania aktywnego udziału w pracach nad budżetem Stowarzyszenia i sekcji;
  • przeprowadzania analizy osiąganych przez członków sekcji wyników sportowych i powoływanie wybranych osób do reprezentacji;
  • corocznego opracowania kalendarza startów dla reprezentacji;
  • popularyzowania osiągnięć sekcji, w tym opracowywania stosownych materiałów informacyjnych;
  • zorganizowania właściwej opieki podczas treningów i zawodów;
  • opieki nad sprzętem będącym własnością Stowarzyszenia i prowadzenia ewidencji powierzonego sprzętu członkom sekcji;
  • wnioskowania do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach form i organizacji szkoleń, planów imprez sportowych, rozwoju bazy sportowej;
  • nadzorowania przestrzegania przez zgrupowanych w sekcji członków postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego regulaminu;
  • wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawie nagród i kar, zgodnie z  przyjętymi w sekcji normami;
  • opracowywania corocznych, posezonowych raportów z działalności sekcji i składania ich Zarządowi Stowarzyszenia;
  • udzielania pomocy w organizowaniu zawodów sportowych, treningów, zgrupowań szkoleniowych oraz innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
 1. W celu lepszej organizacji pracy, kierownik może powołać zespół pomocniczy, dobierając do niego osoby spośród członków sekcji.

 2. Kierownik sekcji i członkowie zespołów pomocniczych obowiązani są w kontaktach zewnętrznych (media, związki sportowe, kluby itp.) do szczególnej odpowiedzialności za słowo oraz zachowanie wysokich standardów etycznych.

IV. Przepisy regulaminowe

 1. W ramach wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapewnienia swoim członkom niezbędnych warunków celem prowadzenia całorocznych zajęć rekreacyjno-sportowych, dotyczy to w szczególności zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, posiadającej niezbędne kompetencje.

 2. Za organizację systemu szkolenia sportowego w sekcji odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, który w tym zakresie ściśle współpracuje z kierownikiem i kadrą dydaktyczną sekcji.

 3. Kierownik sekcji opracowuje harmonogram treningów i szkoleń. Harmonogram określa godzinę rozpoczęcia zajęć, a także dni tygodnia, w których będą się one odbywać. Harmonogram jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych członków Stowarzyszenia.

 4. Każde zajęcia będą trwać od 60 do 120 minut, chyba że plany treningowe będą stanowić inaczej. W zależności od potrzeb uczestnicy zajęć mogą zostać podzieleni na grupy, w każdej grupie w ramach zajęć będzie minimum jeden instruktor.

 5. Członkowie sekcji są zobowiązani do przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć i aktywnego i regularnego w nich uczestniczenia.

 6. Uczestnicy zajęć szkoleniowych organizowanych i prowadzonych w ramach sekcji zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.

 7. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość i kultura osobista.

 8. Każdy członek sekcji zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegania zdrowego trybu życia.

 9. Wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są przestrzegać w swoim zakresie przepisów wydanych przez związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, a także przepisów i zwyczajów obowiązujących w całym życiu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem społecznie akceptowanych zasad etycznych.

 10. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest godnie reprezentować Stowarzyszenie zarówno podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym.

 11. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do wygłaszania swoich opinii, uwag i spostrzeżeń przed lub po treningu, a instruktor lub kierownik zobowiązani są do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

V. Reprezentacja Stowarzyszenia – kadra

 1. Członkowie Stowarzyszenia „Wytrwam”, zrzeszeni w sekcjach, mogą brać udział w różnego rodzaju imprezach rekreacyjno-sportowych, zawodach, turniejach itp. przedsięwzięciach, opartych między innymi na współzawodnictwie sportowym organizowanych w kraju lub za granicą.

 2. Reprezentanci sekcji, o których mowa, stanowią kadrę Stowarzyszenia i występują jako drużyna pod wspólną nazwą „Toruń – Idziemy bez Ryzyka”, używając barw i strojów drużynowych.

 3. Barwy drużynowe (tj. nazwa, stroje, godła itp.) stanowią własność Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie kadry obowiązani są okazywać im szacunek, dbać o ochronę wizerunku oraz nie używać w sposób pozaregulaminowy.

 4. Do kadry powoływani są członkowie sekcji wybrani przez kierownika w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia. Zarząd, w porozumieniu z kierownikiem sekcji, może powołać do kadry wybranych członków Stowarzyszenia. Powołanie do kadry Zarząd podejmuje w formie uchwały.

 5. Uczestnictwo w kadrze jest dobrowolne.

 6. Powołania do kadry dokonywane są na bieżący sezon startowy, a aktualna lista członków kadry jest ogłaszana przez Zarząd na początku sezonu. Istnieje możliwość zmian osobowych w kadrze w trakcie sezonu w wyjątkowych przypadkach.

 7. Zarząd Stowarzyszenia ogłasza listę imprez, w których planowany jest udział kadry. Lista jest ogłaszana w miarę możliwości na początku sezonu startowego.

 8. Istnieje możliwość reprezentowania barw Stowarzyszenia w zawodach spoza listy w porozumieniu z kierownikiem sekcji.

 9. Starty indywidualne członków Stowarzyszenia w zawodach, bez określenia przynależności do kadry, nie naruszają zapisów regulaminu pod warunkiem niewykorzystywania barw drużynowych.

 10. Za organizację udziału kadry na wybranej imprezie odpowiada kierownik sekcji lub wyznaczona przez niego osoba. Po zakończeniu imprezy zostaje przygotowany raport składany do Zarządu Stowarzyszenia.

 11. Zawodnicy reprezentujący drużynę mają kategoryczny zakaz reprezentowania innych klubów lub drużyn podczas swojego powołania do kadry Stowarzyszenia.

 12. Członkowie sekcji będący członkami kadry są zobowiązani do:

  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia w każdym miejscu i czasie, dbania o dobre imię i ochrony wizerunku drużyny;
  • sumiennego wykonywania zadań szkoleniowych (treningi, zgrupowania, zawody) zlecanych przez kierownika i instruktorów oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
  • wykonywania poleceń kierownictwa w trakcie zgrupowań szkoleniowych i zawodów sportowych, w których biorą udział;
  • realizacji indywidualnych programów szkoleniowych zatwierdzonych przez kierownictwo sekcji;
  • przestrzegania przepisów sportowych i regulaminów imprez, w których biorą udział;
  • przestrzegania regulaminu antydopingowego w sporcie oraz prowadzenia higienicznego trybu życia;
  • poszanowania pobranego sprzętu sportowego i strojów reprezentacyjnych oraz rozliczenia się z pobranego sprzętu sportowego na żądanie kierownictwa sekcji;
  • uczestniczenia w startach i innych imprezach po otrzymaniu powołania do kadry;
  • promowania uprawianej dyscypliny sportowej w środowiskach lokalnych, mediach itp.
 1. W przypadku gdy indywidualne umowy członków kadry zawierane z instytucjami, organizacjami, sponsorami mogłyby naruszyć zapisy niniejszego regulaminu lub Statutu Stowarzyszenia wymagają akceptacji zarządu.

 2. Członkowie kadry zobowiązani są do przestrzegania zapisów umów zawartych przez Stowarzyszenie w ramach sponsoringu.

 3. Brak przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z kadry, a w skrajnych przypadkach ze Stowarzyszenia. Decyzję w przedmiocie wykluczenia zawodnika podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały i zgodnie z trybem określonym w Statucie Stowarzyszenia.

VI. Bezpieczeństwo

 1. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do treningów musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich akceptacji dodatkowo dokonują jego prawni opiekunowie. Jednocześnie stanowi to zgodę na udział w zajęciach i treningach.

 2. Akceptacja regulaminu może nastąpić w formie podpisania umowy lub wyrażenia pisemnego oświadczenia.

 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.

 4. Wymagane jest aby instruktorzy, trenerzy i osoby prowadzące zajęcia posiadały stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 5. Zaleca się aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby (odpowiedzialność cywilna – szkody wyrządzone na osobach i mieniu).

 6. Stowarzyszenie i instruktorzy prowadzący zajęcia w jego imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć, czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych, organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia udziela sekcji w miarę posiadanych środków – wszechstronnej pomocy w realizacji przyjętych planów działania.

 2. Sekcje w swojej działalności korzystają z konsultacji, doradztwa i pomocy organizacyjnej Zarządu oraz układają swoją współpracę z Zarządem w duchu sportowego koleżeństwa i wzajemnej życzliwości.

 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie ogólnie przyjęte normy i zwyczaje życia sportowego oraz społecznego.

 4. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o Statut Stowarzyszenia.

 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia.

 6. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wprowadzane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Wytrwam”.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

 1. Komisja jest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie.
 5. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003)
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.
 7. Członkowie komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania w przypadku, gdy:
  1. nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i komisji,
  2. działają na szkodę Stowarzyszenia.
 8. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
  3. kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
 9. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.
 10. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, nie rzadziej, niż raz w roku oraz na każde żądanie dwóch członków komisji. O terminie posiedzenia członkowie komisji winni być powiadomieni przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.
 11. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 12. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień komisja może powołać, za zgodą prezesa zarządu rzeczoznawców lub specjalistów.
 13. W celu wykonania swych statutowych zadań komisja ma prawo żądać od zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.
 14. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
  1. wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów ich usunięcia,
  2. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu legalności, celowości i gospodarności,
  3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
  4. występowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 15. Z czynności kontrolnych komisja sporządza protokół zawierający:
  • datę i przedmiot kontroli,
  • nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,
  • wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,
  • podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.
 17. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków komisji.
 18. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania są jawne.
 19. Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie obrad zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji komisji.
 20. Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.
 21. Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia:

 • kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami walnego zebrania,
 • działa na podstawie statutu, uchwał walnego zebrania członków oraz niniejszego regulaminu,
 • zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • za swoją pracę odpowiada przed walnym zebraniem członków,
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Ilość kadencji Zarządu jest nieograniczona.
 3. O liczbie członków Zarządu, jego składzie osobowym i funkcjach każdorazowo decyduje Walne Zebranie, z ograniczeniami zapisanymi w pkt. 5 i pkt. 6 poniżej mających swoje odzwierciedlenie w Statucie Stowarzyszenia § 20 pkt. 5 i pkt. 6.
 4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie z ograniczeniem zawartym z art. 3 ust 2 ustawy -Prawo o stowarzyszeniach.
 5. W skład pierwszej kadencji pierwszego Zarządu wchodzą 3 osoby.
 6. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza pierwszego składu pierwszej kadencji Zarządu spośród Członków Zarządu zwykłą większością głosów.
 7. Kadencja zarządu trwa trzy lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 8. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów, to Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 9. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.
 10. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie trzech członków Zarządu – w tym Prezesa i Wiceprezesa.

Zadania zarządu:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 3. opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 5. określanie szczegółowych kierunków działania,
 6. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 7. proponowanie uchwał na Walne Zebranie Członków w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. organizowanie i prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 9. określanie wysokości składki członkowskiej,
 10. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 11. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów,
 12. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
 13. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 14. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 15. przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez komisję rewizyjną.

Kompetencje i obowiązki zarządu:

  • przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania,
  • proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
  • proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
  • udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,
  • postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
  • przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
  • wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji.

Kompetencje zarządu w sprawach członkowskich:

  • przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  • przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.
  • proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

Zebrania zarządu:

  • zebranie Zarządu zwołuje prezes bądź inny członek zarządu,
  • w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia,
  • z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes bądź członek zarządu prowadzący spotkanie oraz Sekretarz w razie jego nieobecności protokolant)
  • zarząd prowadzi rejestr uchwał,
  • uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),
  • w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
  • na podstawie uchwały pełnego składu zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,
  • w przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu,
  • w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,
  • w przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w posiedzeniu zarządu.

Obowiązki osób pełniących funkcje w zarządzie.

Prezes

  • kieruje pracami zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia,
  • składa oświadczenia w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz udziela pełnomocnictw we współdziałaniu z wiceprezesem  lub innymi osobami upoważnionymi przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  • współdziała z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
  • koordynuje pracę poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia i komisji problemowych,
  • przewodniczy posiedzeniom Zarządu Stowarzyszenia,
  • podpisuje uchwały i protokoły zebrań Zarządu Stowarzyszenia,
  • opracowuje sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad działalnością finansową i ekonomiczną Stowarzyszenia,
  • wykonuje prace powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • opracowuje projekty budżetów oraz przeprowadza nadzór nad wykonywaniem rocznych sprawozdań finansowych,
  • prowadzi nadzór nad wykonaniem budżetu Stowarzyszenia,
  • składa uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach finansowych i gospodarczych,
  • opiniuje wnioski dotyczących wydatkowania funduszy nieprzewidzianych w preliminarzu budżetowym,
  • we współdziałaniu z Wiceprezesem opiniuje wnioski w sprawach spisywania na straty materiałów i majątku Stowarzyszenia oraz funduszy nieściągalnych od dłużników.

Wiceprezes (sprawy sportowo-organizacyjne)

  • kieruje określonymi dziedzinami Stowarzyszenia,
  • wykonuje prace powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji sportowej Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad umowami, porozumieniami oraz innymi wszelkimi stosunkami formalno-prawnymi dotyczącymi sportu w Stowarzyszeniu,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad doborem zespołów organizacyjnych poszczególnych imprez Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór w sprawach związanych z patronatami na organizowanych imprezach,
  • prowadzi nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia ich zakupem i wykorzystaniem,
  • w ramach swojego zakresu uprawnień i obowiązków współdziała z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
  • współpracuje z pozostałymi członkami zarządu w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór w działaniach marketingowych i wizerunkowych Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad poszukiwaniem sponsorów, instytucji grantowych i innych darczyńców oraz zakupem sprzętu klubowego i sportowego,
  • zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności,
  • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz składa oświadczenia w sprawie praw i obowiązków.

Sekretarz

  • organizuje pracę zarządu, nadzoruje realizację przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu,
  • prowadzi zbiór protokołów z posiedzeń oraz Księgi uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia oraz tworzy w/w dokumenty,
  • w ramach swojego zakresu uprawnień i obowiązków współdziała z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
  • współpracuje z pozostałymi członkami zarządu w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  • wykonuje prac powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • organizuje i nadzoruje realizację uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
  • przygotowuje posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
  • podpisuje uchwały i protokoły Zarządu Stowarzyszenia,
  • organizuje i prowadzi nadzór nad zabezpieczeniem, przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów Stowarzyszenia,
  • prowadzi teczki pism przychodzących i wychodzących,
  • nadzoruje wysyłki pism formalnych (odpisy, wyciągi, raporty GUS, US itp.),
  • kieruje określonymi dziedzinami Stowarzyszenia,
  • zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności,
  • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz składa oświadczenia w sprawie praw i obowiązków
  • nadzoruje zbiórkę składek członkowskich,
  • nadzoruje wyniki inwentaryzacji majątku Stowarzyszenia.

Walne zebrania członków Stowarzyszenia

Zarząd zwołuje walne:

  • w terminie i w sposób określony w statucie,
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
  • na żądanie komisji rewizyjnej.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

Regulamin zajęć Nordic Walking  “Marsz na Barbatkę”

prowadzonych przez  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

I. CEL ZAJĘĆ:

 1. Rozpowszechnianie idei nordic walking jako najbardziej naturalnej formy ruchu wraz z nauką podstaw techniki.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, promocja profilaktyki prozdrowotnej oraz ruchu, jako najlepszej formy dbania o zdrowie.
 3. Budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród uczestników zajęć.
 4. Przybliżanie Osady Leśnej na Barbarce, jako miejsca do aktywnego wypoczynku nie tylko w weekendy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej WYTRWAM
Brzozówka, ul. Olszynowa 37
87-123 Dobrzejewice

III. TERMIN, GODZINA, MIEJSCE SPOTKAŃ:

 1. Spotkania odbywają się w każdą środę od 02 czerwca do 24 listopada 2021 r. (wyłączając święta państwowe) w godzinach 17:00-18:30.
 2. Miejscem zajęć jest teren Osady Leśnej na Barbarce oraz okoliczne tereny leśne.
 3. Organizator zakłada możliwość prowadzenia zajęć także w innych terminach o czym poinformuje na facebooku WYTRWAM.

IV. PRZEBIEG SPOTKAŃ:

 1. Półtoragodzinne, odpłatne spotkania poświęcone nauce podstaw techniki nordic walking i doskonalące ją.
 2. W ramach zajęć będą organizowane rajdy dla uczestników z najdłuższym stażem, a co za tym idzie – z najlepszym przygotowaniem do pokonania długich tras.
 3. Zasady odpłatności  dla uczestników:
  1. Pojedyncze zajęcia 15zł,
  2. Karnet na 4 zajęcia 40zł do wykorzystania przez dwa miesiące,
  3. Karnet na 8 zajęć 60zł do wykorzystania przez trzy miesiące.
 4. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy nordic walking.
 5. Program zajęć jest dostosowany do uczestników i nastawiony na osoby o różnym poziomie zaawansowania.

V. UCZESTNICTWO:

 1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16. roku życia. Młodsze muszą być pod opieką dorosłych.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator Stowarzyszenie Kultury Fizycznej WYTRWAM nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.
 4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z okresem pandemii.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promocji oraz dokumentacji wydarzenia.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zajęć Marsz na Barbarkę. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska – każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zajęć Marsz na Barbarkę
 7. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna, ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w akcji Marsz na Barbarkę. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: biuro@wytrwam.pl bądź na dane adresowe stowarzyszenia. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowanie, c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji.
 2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 3. Wszelkie pytania mogą być kierowane do Stowarzyszenia na adres: biuro@wytrwam.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie.
Skip to content