WYTRWAM

Uchwały

23.12.2021

Uchwała nr Z11/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie ustania członkostwo na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

działając na podstawie par.21 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

Zarząd dokonał rozliczenia i zamknięcia projektów realizowanych w 2021:

 1. Rajd Nordic Walking „Idziemy na Księżyc”
 2. Zajęcia Nordic Walking pod hasłem „Marsz na Barbarkę”
 3. Rajd Nordic Walking „Marsz z choinką”

Rozliczenie finansów wyżej wymienionych projektów:

 

Przychód

Koszty

Wynik- różnica pomiędzy przychodami i kosztami

Rajd Nordic Walking „Idziemy na Księżyc”

1 651,82zł

– 1 651,82zł

Zajęcia Nordic Walking pod hasłem „Marsz na Barbarkę”

2 305,00zł

687,99zł

+ 1 617,01

Rajd Nordic Walking „Marsz z choinką”

129,6

– 129,6zł

W ramach realizacji zajęć Nordic Walking pod hasłem „Marsz na Barbarkę” wypracowany został przychód w wysokość 2 305,00zł. Zgodnie z zapisami Uchwała nr 11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 06 czerwca 2021 roku. przychód ten miał zostać przeznaczony na zakup odpowiednio

 • kwotę przychodu ze sprzedaży karnetów i pojedynczych zajęć do 500,00zł przeznaczyć na zakup kijków Nordic Walking na stan Stowarzyszenia,
 • kwotę przychodu powyżej 500,00zł przeznaczyć na zakup wyposażenia dla instruktorów i członków stowarzyszenia współprowadzących te zajęcia.

W ramach rozliczenia tego projektu zakupione zostały dla instruktorów lampki tzw. czołówki oraz pokrowiec na 10 par kijki nordic walking. Całość kosztów tego zadania to 687,99zł.

Dla tego projektu pozyskano wsparcie finansowe w ramach konkursu dla NGO „Mikrogranty z OWES w Toruniu” w kwocie 4.900,00zł  i z tych środków dokonano zakupu jak niżej:

W związku z powyższym działając na podstawie otrzymanego od WZC pełnomocnictwa (Uchwała nr 11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 06 czerwca 2021 roku), Statutu § 10 oraz biorąc pod uwagę, iż oba projekty są jednolite co do zapisanych w Statucie celów i sposobów ich realizacji, Zarząd postanawia nie dokonywać dopuszczonych w Uchwale WZC zakupów a przeznaczyć wygospodarowany w projekcie „Marsz na Barbarkę” dochód w kwocie 1617,01zł  (przychód w kwocie 2 305,00zł minus koszty w kwocie 687,99zł) na pokrycie straty projektu Rajd Nordic Walking „Idziemy na Księżyc” w kwocie 1651,82zł. Pozostała strata w kwota 34,81zł zostaje sfinansowana ze składek członkowskich. Jednocześnie Zarząd podejmuje decyzję o zamknięciu projektu „Marsz z choinką” ze stratą 129,60zł.

§ 2

Projekt Ultra Nordic Walking World Records ze względu na fakt jego realizacji do końca kwietnia 2022 roku nie jest zamykany w 2021 a zgromadzone w jego ramach środki z opłat startowych zawodników zostają przeniesione na rok 2022 celem realizacji projektu i zadań statutowych Stowarzyszenie.

§ 3

Zgodnie z zapisami par. 10 Statutu Stowarzyszenia „Wytrwam”:

„Działalność pożytku publicznego, o którym mowa w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia…”

Zarząd dopuszcza w roku 2022 możliwość prowadzone projekty i zadań statutowych jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Natomiast księgi rachunkowe prowadzone będą w formie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                              Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..

Uchwała nr Z12/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej wpłacania

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.14 ust.2 i par.21 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia :

§ 1

Ustala następującą wysokość składki członkowskiej na rok 2022:

a/ składka członkowska podstawowa wynosi 15,- zł miesięcznie

b/ członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej kwocie

§ 2

1.Składkę członkowską opłaca się na rachunek bankowy Stowarzyszenia podany na deklaracji członkowskiej oraz umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia . Za bieżącą ewidencję wpłat odpowiada sekretarz Zarządu

 1. Składkę uiszczane są zgodnie z zapisami Statutu par.30 pkt 6 oraz 7.
 2. Zwolnienia i obniżenia składki w stosunku do konkretnych osób, może zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

§ 3

Ustalone zostały zasady wnoszenia składek członkowskich na rok 2022 stanowią załączniki nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                              Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………….
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content