WYTRWAM

Uchwały

20.05.2022 – WZC

Uchwała nr 7/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 20 maja 2022 roku.

 

w sprawie rozpoczęcie prac nad UNWWR 2023 w rozszerzonej formule.

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków 15 głosami ZA w drugim terminie, uchwala zgodę na rozpoczęcie prac nad „Ultra Nordic Walking World Records 2023” w rozszerzonej formule.

Do dotychczasowych 50 mil, 100km, 100mil,12 i 24 godzin dodane zostają dwa nowe zmagania z czasami realizacji 6 i 48 godzin. Na termin realizacji wybrano 29.04-01.05.2023 roku.

§ 2

Zapisany w Statucie rozdział II, § 8. ust. 5. cel- organizowanie cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej „Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+”, zostanie w 2023 roku realizowany pod nazwą „Ultra Nordic Walking World Records 2023”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

 

Uchwała nr 8/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 20 maja 2022 roku.

  

w sprawie zmiany przez WZC planów działania Stowarzyszenie na 2022 rok w zakresie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zmianę w planie działania Stowarzyszenia na rok 2022 w zakresie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych

 

  1. Ultra Nordic Walking World Record – realizowana w ranach uzgodnień z 2021 roku.
  2. Rajd nordic walking „Idziemy na Księżyc 2”.
  3. Biegi przełajowe „na górkach”.
  4. Cykliczną imprezę nordikowo-biegową „Olek”.
  5. Rajd nordic Walking.

§ 2

Szacowane wydatki dla pozycji planu pozostają bez zmian i są zgodne z zapisami uchwały WZC nr 6/2022 z dnia 11 lutego 2022.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

 

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content