WYTRWAM

Uchwały

18.12.2021 – WZC

Uchwała nr 13/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 18 grudnia 2021 roku

w sprawie realizacji Rajdu Nordic Walking „Marsz z choinką” 

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania Rajdu Nordic Walking „Marsz z choinką” oraz wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań wynikających z wyżej wzmiankowanych planów do łącznej kwoty 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł).

§ 2

Koszty realizacji rajdu zostaną sfinansowane ze składek członkowskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                                            Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                                                  (podpis)

 

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content