WYTRWAM

Uchwały

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej wpłacania

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.14 ust.2 i par.21 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia :

§ 1

Ustala następującą wysokość składki członkowskiej na rok 2023:

a/ składka członkowska podstawowa wynosi 25,- zł miesięcznie

b/ członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej kwocie

§ 2

1.Składkę członkowską opłaca się na rachunek bankowy Stowarzyszenia podany na deklaracji członkowskiej oraz umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia . Za bieżącą ewidencję wpłat odpowiada sekretarz Zarządu

 1. Składkę uiszczane są zgodnie z zapisami Statutu par.30 pkt 6 oraz 7.
 2. Zwolnienia i obniżenia składki w stosunku do konkretnych osób, może zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

§ 3

Ustalone zostały zasady wnoszenia składek członkowskich na rok 2023 stanowią załączniki nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                              Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………….

Uchwała nr Z2/2023

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie rozliczenia i zamknięcia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w 2022.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.21 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

Zarząd dokonał rozliczenia i zamknięcia projektów realizowanych w 2022:
1. Projekt UNWWR 2022 wraz z imprezami towarzyszącymi.
2. Rajd Nordic Walking „Idziemy na Księżyc”
3. Rajd Nordic Walking „Po piernikowe kije”
4. Rajd Nordic Walking „Marsz z choinką”

 

Przychód

Koszty

Wynik- różnica pomiędzy przychodami i kosztami

Projekt UNWWR 2022 wraz z imprezami towarzyszącymi

11 471,52zł

23 595,16zł

– 12 123,64zł

Rajd Nordic Walking „Idziemy na Księżyc”

390,48zł

– 390,48zł

Rajd Nordic Walking „Po piernikowe kije”

949,00zł

-949,00zł

Rajd Nordic Walking „Marsz z choinką”

402,38zł

-402,38zł

Zarząd podejmuje decyzję o zamknięciu w/w projektów ze stratami, które zostały pokryte z składek członkowskich oraz darowizn.

Dla projektu UNWWR 2022 w ramach konkursu „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI w 2022 roku” pozyskano wsparcie finansowe Urzędu Miasta Torunia w kwocie 4.000,00zł. Z otrzymanego wsparcia sfinansowano:

Pozycja w UEPiK

nr dokumentu oraz transakcji z WB

opis zadania

kwota dokumentu

kwota pokryta
z dotacji

59 (04.2022)

Faktura numer 66/04/2022
Numer referencyjny transakcji: CEN2204220044906

Numery startowe UNWWR

582,31

129,80

70 (04.2022)

faktura VAT FVB/042022/000238
Numer referencyjny transakcji: CEN2204270121561

Zapisy oraz elektroniczny pomiar czasu – UNWWR) sfinansowane z Dotacji UM Torunia

3 870,20

3 870,20

Razem

4 000,00

 

§ 2

Projekt Ultra Nordic Walking World Records 2023 ze względu na fakt jego realizacji do końca kwietnia 2023 roku nie jest zamykany w 2022. Zgromadzone w jego ramach środki z opłat startowych zawodników wynoszące na koniec 2022 kwotę 430,00 zł zostają przeniesione na rok 2023 celem realizacji projektu i zadań statutowych Stowarzyszenie.

§ 3

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                              Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………….

Uchwała nr Z3/2023

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

na podstawie złożonych rezygnacji (drogą elektroniczną) oraz w związku z potwierdzeniem decyzji w rozmowach przeprowadzonych przez Prezesa Zarządu ustalono, iż na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia ustaje członkostwo niżej wymienionej:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Ustanie członkostwa

Małgorzaty

Mężeńskiej

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

07.01.2023

§ 2

Zarząd działając zgodnie z zapisami statutu Rozdział III. par. 15 ust. 3 podjął uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu wymienionych w par. 1.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

             Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content