WYTRWAM

Uchwały

12.04.2021

Uchwała nr Z1/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego i członka wspierającego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.1 ust.1 lit.a i par.1 ust.4 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

Ustala wzory deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego i członka wspomagającego Stowarzyszenia, jako dokumentu będącego podstawą do wszczęcia procedury przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 2

Integralną część deklaracji stanowi klauzula informacyjna dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn.27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 3

Wzory przedmiotowych deklaracji stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………………..
 2. …………………………………………………..
 3. …………………………………………………..

Uchwała nr Z2/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej wpłacania

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.14 ust.2 i par.21 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

Ustala następującą wysokość składki członkowskiej:

a/ składka członkowska podstawowa wynosi 10,- zł miesięcznie

b/ członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej kwocie

§ 2

 1. Składkę członkowską opłaca się na rachunek bankowy Stowarzyszenia podany na deklaracji członkowskiej. Za bieżącą ewidencję wpłat odpowiada sekretarz Zarządu
 2. Składkę można uiszczać za okresy: miesiąca bądź roku
 3. Pierwsza składka członkowska w 2021 roku dla członków założycieli winna być opłacona do 31 maja 2021 roku
 4. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia po rejestracji, opłacają pierwszą składkę w terminie określonym w par.30 ust.7 Statutu Stowarzyszenia
 5. Zwolnienia i obniżenia składki w stosunku do konkretnych osób, może zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

§ 3

Ustalone zostały zasady wnoszenia składek członkowskich na rok 2021 stanowią załączniki nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………….

Uchwała nr Z3/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie ochrony wizerunku i dbałości o dobro Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie art.14 ust. 1 lit. f i g Statutu Stowarzyszenia :

§ 1

Postanawia, że używanie nazwy Stowarzyszenia, nazwy drużyny, sekcji oraz każdej innej jednostki wchodzącej w skład Stowarzyszenia , może nastąpić jedynie w przypadku realizacji projektów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia

§ 2

Postanowienia określone w par.1, dotyczą także używania godła, flagi, barw, odznak i znaków określonych w par.7 Statutu Stowarzyszenia

§ 3

Odstępstwo od powyższych postanowień, wynikające z realizacji projektów nie związanych z działalnością Statutową przez członków Stowarzyszenia, z zachowaniem warunków,  nie naruszania ochrony wizerunku i dobrego imienia Stowarzyszenia, wymaga każdorazowej, pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia

§ 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

 1. ……………………………………..
 2. ……………………………………..
 3. ……………………………………..

Uchwała nr Z4/2021

 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu, powołania sekcji sportowych oraz kierowników tych sekcji

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.21 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

Ustala regulamin funkcjonowania sekcji sportowych działających w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

§ 2

Przedmiotowy regulaminu  stanowi załączniki nr 1 do niniejszej Uchwały.

działając na podstawie par.5 ust.3 i 4 Statutu Stowarzyszenia:

§ 3

Powołuje sekcję sportową nordic walking, działającą w ramach Stowarzyszenia

§ 4

Na kierownika sekcji powołany zostaje kol. Ryszarda Żbikowskiego

§ 5

Powołuje sekcję sportową biegów przełajowych, działającą w ramach Stowarzyszenia

§ 6

Na kierowniczkę sekcji powołana zostaje kol. Joanna Efemberg

§ 7

Zasady działania i organizację sekcji określa regulamin sekcji

§ 8

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

 1. ………………………………………
 2. ………………………………………
 3. ……………………………………….

Uchwała nr Z5/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie organizacji imprezy rekreacyjno – sportowej „ Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+”, oraz rajdu nordic walking „ Idziemy na Księżyc”

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.8 ust. 2,4 i 5 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

Przyjmuje do realizacji organizację imprezy rekreacyjno – sportowej „ Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+” oraz rajdu nordic walking „Idziemy na Księżyc”

§ 2

Przystępuje do prac wstępnych nad obydwoma projektami, ze szczególnym uwzględnieniem wyodrębnienia księgowego każdego z projektów

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content