WYTRWAM

Uchwały

11.04.2021 – WZC

Uchwała nr 6/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 lit. h statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, zdecydowało o przyjęciu regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

Załącznik do uchwały – regulamin Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

Uchwała nr 7/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 lit. h statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, zdecydowało o przyjęciu regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

Załącznik do uchwały – regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

Uchwała nr 8/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 kwietnia 2021 roku.

 w sprawie założenia rachunku bankowego Stowarzyszenia

 § 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, uchwala założenie rachunku bankowego na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

§ 2

Wybór banku oraz wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

Uchwała nr 9/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 kwietnia 2021 roku.

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z pozyskaniem i utrzymaniem domeny wytrwam.pl oraz hostingu dla strony internetowej Stowarzyszenia

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, uchwala zgodę na zaciągnięcie zobowiązania związanego z pozyskaniem i utrzymaniem domeny wytrwam.pl oraz hostingu dla strony internetowej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”.

§ 2

Wybór usługodawcy powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Koszty dzierżawy domeny oraz koszty utrzymania hostingu zostaną sfinansowane ze składek członkowskich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content