WYTRWAM

Uchwały

11.02.2022 – WZC

Uchwała nr 1/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

 w sprawie współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań wynikających z współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro w zakresie wynajmu lokali na potrzeby realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 2

Walne Zebrania upoważnia Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z par. 1 do łącznej kwoty 500zł (słownie: pięćset zł).

Zobowiązania będą regulowane ze składek członkowskich oraz darowizn.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

 

 

Uchwała nr 2/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. b statutu – Walne Zebranie Członków 17 głosami za, zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

Załącznik do uchwały

 

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  „Wytrwam” za rok 2021

Ze względu na fakt prowadzenia przez Stowarzyszenie Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów Zarząd nie ma możliwości i obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że „Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie” (art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

W związku z powyższym zapis ten oznacza, że „zasady i warunki” prowadzenia UEPiK opisane są w ustawie o pożytku. Nie ma wśród nich zasady mówiącej o tym, że Stowarzyszenie prowadząca UEPiK sporządza sprawozdanie finansowe.

Zarząd w 2021 roku spotkał się 11 razy. Zgodnie z § 22 ust.1 Statutu – Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Zarząd dotrzymała tych wymogów.

W ramach prac Zarząd podjął 12 uchwał wynikających z obowiązków statutowych, decyzji WZC oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Na potrzeby przygotowania CIT-8 przygotowano poniższe zestawienie.

 

Przychód

Koszt

Koszty uzyskania
przychodów

Dochód CIT

Składki członkowskie

3 690,00 zł

544,85 zł

544,85 zł

3 145,15 zł

Darowizny

1 197,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 197,50 zł

Dotacje

4 900,00 zł

4 900,00 zł

0,00 zł

4 900,00 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego

4 862,04 zł

2 361,44 zł

2 361,44 zł

2 500,60 zł

 

14 649,54 zł

7 806,29 zł

2 906,29 zł

11 743,25 zł

 

 

 

Uchwała nr 3/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. b statutu – Walne Zebranie Członków 19 głosami za, zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

Załącznik do uchwały

 

 Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  „Wytrwam” za rok 2021

Komisja Rewizyjna została wybrana  w składzie:

 1. Michał Łukasik– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Małgorzata Żbikowska – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Joanna Efemberg – członek Komisji Rewizyjnej

W toku roku kalendarzowego ze Stowarzyszenia wystąpiła Joanna Efemberg, o czym Komisja powzięła wiadomość po upłynięciu 2021 r. Z tego powodu Komisja, mimo postanowienia zawartego w punkcie 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia  o konieczności uzupełnienia składu, pracowała w składzie dwuosobowym.

Na posiedzeniach w dniach 2, 6 i 7 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna obradując w składzie Michał Łukasik i Katarzyna Żbikowska  dokonała kontroli dokumentów finansowych za 2021 rok oraz dokumentów z działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu w 2021  roku.

Ocena została przeprowadzona na podstawie: dokumentacji zgrupowanej w trzech segregatorach poświęconych odrębnym zagadnieniom, trzech teczkach zawierających poszczególne projekty, wyjaśnień Sławka Bogackiego.

Komisja, z racji braku wymogu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie mogła zająć stanowiska w tej materii.

W tej sytuacji stwierdzono, co następuje:

PRZYCHODY

Przychody w 2021 r. wyniosły razem 14.649,54 złotych

 1. Składki

Na konto Stowarzyszenia, z racji wstąpienia do niego, winny były wpłynąć składki członkowskie od 35 osób w tym:

od 6 osób w wysokości     80 zł w sumie 480 zł     wpłynęło    330 zł nie wpłynęło 150,00 zł

od 24 osób w wysokości 120 zł w sumie 2.880 zł  wpłynęło 2.880

od jednej osoby wpłynęło   30

od jednej osoby wpłynęło 100

od jednej osoby wpłynęło 150 zł nadpłata 30 zł

od jednej osoby wpłynęło 200 zł nadpłata 80 zł

od jednej osoby  nie wpłynęło 50 zł

Razem według wyliczeń wykazanych w tabelce winno było wpłynąć na konto bankowe  3.690 zł 

 

Wniosek:

Zarząd winien zaproponować rozwiązanie sprawy niedopłat na sumę 200 złotych.

 1. Darowizny

W toku roku kalendarzowego 2021 na konto Stowarzyszenia  winny były wpłynąć darowizny w wysokości 1.197,50 zł od:

dziewięciu osób fizycznych, w tym od jednej dwukrotnie, w sumie na kwotę   747,50 zł

od przedsiębiorcy na kwotę                                                                                  450,00 zł

 

 • Dotacje

W 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało jedną dotację w wysokości 4.900 zł w pełni rozliczoną fakturami wystawionymi w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup kijów regulowanych i kijów o stałej długości  oraz  na zakupy koszulek i bluz dla instruktorów  oraz koszulek dla uczestników.

 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego

Działalność odpłatna pożytku publicznego przyniosła wpływy w kwocie 4.862,04 zł w tym:

 1. UNWWR –  przychód 2.557,04 zł
 2. Marsz na Barbarkę – przychód 2.305,00 zł

KOSZTY

Koszty w 2021 roku wyniosły 7.806,29 złotych

-w tym rozliczona została:

 dotacja na kwotę 4.900 zł

Dla celów podatkowych CIT-8 wskazano następujące księgowe koszty uzyskania przychodów:

– składki członkowskie koszt 544,85 zł

działalność odpłatna pożytku publicznego koszt 2.361,44 zł         

 

Rozliczenie kasowe

Przychody w 2021 r. wyniosły razem 14.649,54 złotych

Na rozliczenie w 2021 r. składały się następujące pozycje

Salda końcowe rachunków bankowych  umiejscowionych w banku BNP Paribas na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły:

92 1600 1462 1857 6833 5000 0001 rach. bieżący          4.286,21 zł

49 1600 1462 1857 6833 5000 0003 rach. pomocniczy   2.557,04 zł

Koszty związane  rozliczenia dotacji      4.900,00 zł ( w tym 3 faktury za kije, koszulki i bluzy oraz koszulki nadrukiem na kwoty 2.975 zl + 900 zł + 1.025 zł )

– koszty  projektu Marsz na Barbarkę wydatki na czołówki i pokrowiec 687,99 zł

– koszty projektu Idziemy na Księżyc 1.651,82 zł ( w tym koszulki premium wraz z wysyłką 1.345,00 zł;  toaleta 129,60 zł; woda 116,33 zł; automat stemplarski 60,89 zł)

– koszty projektu Marsz z Choinką z grudnia 2021 r. 129,60 zł toaleta

– automaty stemplowe 140,22 zł

– spłata prowizji bankowych 2 x 50 = 100

– druki 56,44 zł

– domeny 140,22 zł

Razem 14.649,54 zł

W toku działalności zrealizowano i rozliczono trzy projekty oraz zainicjowano jeden projekt UNWWR    

 

Teczka „Projekt Marsz na Barbarkę” uchwała 11/2021 Walnego

Przychód 2.305 zł

Zestawienie kosztów projektu  obejmuje czerwiec, sierpień, wrzesień, październik i grudzień brak lipca i listopada – brak wpływów

Wpłaty wg stanu na grudzień 2021 wyniosły 2.305 zł koszty 687,99  wynik dodatni 1.617,01 zł

Wydatkowano  687,99 zł na czołówki i pokrowiec na 10 par kijów

Teczka „ Projekt Idziemy na Księżyc” uchwała Z11/2021 Zarządu

Brak przychodu

Koszty wyniosły 1.651,82

Na podstawie uchwała Z11/2021 Zarządu straty zostały pokryte z dodatniego wyniku Marszu na Barbarkę w kwocie 1.617,01 zł a różnica w kwocie 34,81 zł została pokryta ze składek członkowskich

 

Teczka „Projekt Marsz z Choinką uchwała 11/2021 Walnego

Brak przychodu

Koszty odpowiadają wynikowi 129,60 zł

Komisja stwierdziła:

 1. Działalność prowadzona przez Zarząd była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w sposób zapewniający bieżące załatwianie spraw i podejmowanie decyzji.
 3. Zarząd wykonał czynności organizacyjne i podejmował doraźne inicjatywy służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a podejmowane działania służyły dobremu wizerunkowi.
 4. Dokumentacja finansowa jest prowadzona chronologicznie, zgodnie z wymaganymi przepisami. Zostały należycie udokumentowane wszystkie wpływy i wydatki na podstawie poprawnie sporządzonych, skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.
 5. Dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami finansowymi. Za 2021 rok wg stanu na 31 grudnia 2021 roku pochodzących z dwóch wyciągów bankowych wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) w wysokości 6.843,25 zł
 6. Wydatki Stowarzyszenia ponoszone są na podstawie właściwych dokumentów finansowych oraz umów zawartych przez upoważnione osoby w zakresie oświadczenia woli określonych w Statucie. Zobowiązania Stowarzyszenie na koniec 2021 r. nie wystąpiły.
 7. Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły od członków Stowarzyszenia żadne uwagi, wnioski i skargi dotyczące pracy Zarządu.

Na tej podstawie Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność  w roku 2021 i  na podstawie punktu 8  lit. d  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” wnosi do Walnego Zebrania  o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszego sprawozdania za 2021 r.

 

 

Uchwała nr 4/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia WYTRWAM.

 

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. b Statutu Stowarzyszenia WYTRWAM – uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia WYTRWAM udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia WYTRWAM za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Sekretarz zebrania:                                                                                Przewodniczący zebrania:                                        

 

 

Uchwała nr 5/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

 

w sprawie wyboru i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. c statutu – Walne Zebranie Członków 20 głosami za, wybiera i uzupełnia skład  Komisji Rewizyjnej o kol. Małgorzatę Mężeńską.

§ 2

Po dokonaniu wyboru skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie WYTRWAM przedstawia się następująco:

1/ Michał Łukasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2/ Małgorzata Żbikowska –  Członkini Komisji Rewizyjnej,

3/ Małgorzata Mężeńska –  Członkini Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

 

 

Uchwała nr 6/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 11 lutego 2022 roku.

 w sprawie wyrażenia zgody WZC na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań wynikających z planów działania Stowarzyszenie na 2022 rok w zakresie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala plan działania Stowarzyszenia na rok 2022 w zakresie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych:

 1. Ultra Nordic Walking World Record – realizowana w ranach uzgodnień z 2021 roku.
 2. Rajd nordic walking „Idziemy na Księżyc 2” do 1000,00 zł.
 3. Biegi przełajowe „na górkach” do 2500,00 zł.
 4. „Ultra Olek” do 5500,00 zł.
 5. Rajd nordic walking – edycja zimowa do 1000,00 zł.

§ 2

Walne Zebrania upoważnia Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z par. 1 do łącznej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Zobowiązania będą regulowane ze składek członkowskich, darowizn oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

 

27.12.2023

Uchwała nr Z17/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 27 grudzień 2023 roku w sprawie powołanie reprezentacji

Czytaj więcej »
26.09.2023

Uchwała nr Z16/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 26 września 2023 roku   w sprawie ustania

Czytaj więcej »
Skip to content