WYTRWAM

Uchwały

08.02.2022 – KR

Uchwała nr 1/22

z dnia 8 lutego 2022 roku

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  „Wytrwam” za rok 2021

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Łukasik– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Małgorzata Żbikowska – członek Komisji Rewizyjnej

 

działając na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.

 

               Michał                                         Małgorzata

               Łukasik                                        Żbikowska

 

 

Załącznik nr 1

 Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  „Wytrwam” za rok 2021

 

Komisja Rewizyjna została wybrana  w składzie:

 1. Michał Łukasik– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Małgorzata Żbikowska – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Joanna Efemberg – członek Komisji Rewizyjnej

W toku roku kalendarzowego ze Stowarzyszenia wystąpiła Joanna Efemberg, o czym Komisja powzięła wiadomość po upłynięciu 2021 r. Z tego powodu Komisja, mimo postanowienia zawartego w punkcie 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia  o konieczności uzupełnienia składu, pracowała w składzie dwuosobowym.

Na posiedzeniach w dniach 2, 6 i 7 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna obradując w składzie Michał Łukasik i Katarzyna Żbikowska  dokonała kontroli dokumentów finansowych za 2021 rok oraz dokumentów z działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu w 2021  roku.

Ocena została przeprowadzona na podstawie: dokumentacji zgrupowanej w trzech segregatorach poświęconych odrębnym zagadnieniom, trzech teczkach zawierających poszczególne projekty, wyjaśnień Sławka Bogackiego.

Komisja, z racji braku wymogu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie mogła zająć stanowiska w tej materii.

W tej sytuacji stwierdzono, co następuje:

 

PRZYCHODY

Przychody w 2021 r. wyniosły razem 14.649,54 złotych

 1. Składki

Na konto Stowarzyszenia, z racji wstąpienia do niego, winny były wpłynąć składki członkowskie od 35 osób w tym:

od 6 osób w wysokości     80 zł w sumie 480 zł     wpłynęło    330 zł nie wpłynęło 150,00 zł

od 24 osób w wysokości 120 zł w sumie 2.880 zł  wpłynęło 2.880

od jednej osoby wpłynęło   30

od jednej osoby wpłynęło 100

od jednej osoby wpłynęło 150 zł nadpłata 30 zł

od jednej osoby wpłynęło 200 zł nadpłata 80 zł

od jednej osoby  nie wpłynęło 50 zł

Razem według wyliczeń wykazanych w tabelce winno było wpłynąć na konto bankowe  3.690 zł  

 

Wniosek:

Zarząd winien zaproponować rozwiązanie sprawy niedopłat na sumę 200 złotych.

 

 1. Darowizny

W toku roku kalendarzowego 2021 na konto Stowarzyszenia  winny były wpłynąć darowizny w wysokości 1.197,50 zł od:

dziewięciu osób fizycznych, w tym od jednej dwukrotnie, w sumie na kwotę   747,50 zł

od przedsiębiorcy na kwotę                                                                                         450,00 zł

 

 • Dotacje

W 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało jedną dotację w wysokości 4.900 zł w pełni rozliczoną fakturami wystawionymi w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup kijów regulowanych i kijów o stałej długości  oraz  na zakupy koszulek i bluz dla instruktorów  oraz koszulek dla uczestników.

 

 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego

Działalność odpłatna pożytku publicznego przyniosła wpływy w kwocie 4.862,04 zł w tym:

 1. UNWWR –  przychód 2.557,04 zł
 2. Marsz na Barbarkę – przychód 2.305,00 zł

 

 

KOSZTY

Koszty w 2021 roku wyniosły 7.806,29 złotych

-w tym rozliczona została:

 dotacja na kwotę 4.900 zł

Dla celów podatkowych CIT-8 wskazano następujące księgowe koszty uzyskania przychodów:

– składki członkowskie koszt 544,85 zł

działalność odpłatna pożytku publicznego koszt 2.361,44 zł           

 

Rozliczenie kasowe

Przychody w 2021 r. wyniosły razem 14.649,54 złotych

 

Na rozliczenie w 2021 r. składały się następujące pozycje

Salda końcowe rachunków bankowych  umiejscowionych w banku BNP Paribas na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły:

92 1600 1462 1857 6833 5000 0001 rach. bieżący          4.286,21 zł

49 1600 1462 1857 6833 5000 0003 rach. pomocniczy   2.557,04 zł

Koszty związane  rozliczenia dotacji      4.900,00 zł ( w tym 3 faktury za kije, koszulki i bluzy oraz koszulki nadrukiem na kwoty 2.975 zl + 900 zł + 1.025 zł )

 

– koszty  projektu Marsz na Barbarkę wydatki na czołówki i pokrowiec 687,99 zł

 

– koszty projektu Idziemy na Księżyc 1.651,82 zł ( w tym koszulki premium wraz z wysyłką 1.345,00 zł;  toaleta 129,60 zł; woda 116,33 zł; automat stemplarski 60,89 zł)

 

– koszty projektu Marsz z Choinką z grudnia 2021 r. 129,60 zł toaleta

– automaty stemplowe 140,22 zł

– spłata prowizji bankowych 2 x 50 = 100

– druki 56,44 zł

– domeny 140,22 zł

 

Razem 14.649,54 zł

 

W toku działalności zrealizowano i rozliczono trzy projekty oraz zainicjowano jeden projekt UNWWR    

 

Teczka „Projekt Marsz na Barbarkę” uchwała 11/2021 Walnego

Przychód 2.305 zł

Zestawienie kosztów projektu  obejmuje czerwiec, sierpień, wrzesień, październik i grudzień brak lipca i listopada – brak wpływów

Wpłaty wg stanu na grudzień 2021 wyniosły 2.305 zł koszty 687,99  wynik dodatni 1.617,01 zł

Wydatkowano  687,99 zł na czołówki i pokrowiec na 10 par kijów

 

Teczka „ Projekt Idziemy na Księżyc” uchwała Z11/2021 Zarządu

Brak przychodu

Koszty wyniosły 1.651,82

Na podstawie uchwała Z11/2021 Zarządu straty zostały pokryte z dodatniego wyniku Marszu na Barbarkę w kwocie 1.617,01 zł a różnica w kwocie 34,81 zł została pokryta ze składek członkowskich

 

Teczka „Projekt Marsz z Choinką uchwała 11/2021 Walnego

Brak przychodu

Koszty odpowiadają wynikowi 129,60 zł

 

 

Komisja stwierdziła:

 1. Działalność prowadzona przez Zarząd była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w sposób zapewniający bieżące załatwianie spraw i podejmowanie decyzji.
 3. Zarząd wykonał czynności organizacyjne i podejmował doraźne inicjatywy służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a podejmowane działania służyły dobremu wizerunkowi.
 4. Dokumentacja finansowa jest prowadzona chronologicznie, zgodnie z wymaganymi przepisami. Zostały należycie udokumentowane wszystkie wpływy i wydatki na podstawie poprawnie sporządzonych, skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.
 5. Dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami finansowymi. Za 2021 rok wg stanu na 31 grudnia 2021 roku pochodzących z dwóch wyciągów bankowych wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) w wysokości 6.843,25 zł
 6. Wydatki Stowarzyszenia ponoszone są na podstawie właściwych dokumentów finansowych oraz umów zawartych przez upoważnione osoby w zakresie oświadczenia woli określonych w Statucie. Zobowiązania Stowarzyszenie na koniec 2021 r. nie wystąpiły.
 7. Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły od członków Stowarzyszenia żadne uwagi, wnioski i skargi dotyczące pracy Zarządu.

 

Na tej podstawie Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność  w roku 2021 i  na podstawie punktu 8  lit. d  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” wnosi do Walnego Zebrania  o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszego sprawozdania za 2021 r.

Toruń dnia, 8 lutego 2022

 

               Michał                                         Małgorzata

               Łukasik                                        Żbikowska

 

 

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content