WYTRWAM

Uchwały

06.12.2022 – WZC

Uchwała nr 9/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 06 grudnia 2022 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu UNWWR 2023 w formule 24 godzinnej.

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków,  w drugim terminie,11 głosami ZA, przy 7 przeciw i dwóch wstrzymujących się, uchwala zgodę na realizację projektu „Ultra Nordic Walking World Records 2023” w formule 24 godzinnej. Projekt obejmuje dystanse 50 km, 50 mil, 100 km oraz opcje marszu w czasie 6, 12 lub 24 godzin. Na termin realizacji wybrano 29.04-30.04.2023 roku.

§ 2

Zapisany w Statucie rozdział II, § 8. ust. 5. cel- organizowanie cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej „Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+”, zostanie w 2023 roku realizowany pod nazwą „Ultra Nordic Walking World Records 2023”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content