WYTRWAM

Uchwały

06.06.2021 – WZC

Uchwała nr 10/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 06 czerwca 2021 roku

w sprawie realizacji Rajdu Nordic Walking „Idziemy na Księżyc” 

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania Rajdu Nordic Walking „Idziemy na Księżyc” oraz wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań wynikających z wyżej wzmiankowanych planów do łącznej kwoty 1.655zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć zł).

§ 2

Koszty realizacji rajdu zostaną sfinansowane ze składek członkowskich oraz dobrowolnych darowizn członków stowarzyszenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                                            Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                                                  (podpis)

 

 

Uchwała nr 11/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 06 czerwca 2021 roku

w sprawie realizacji zajęć Nordic Walking pod hasłem „Marsz na Barbarkę”.

§ 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala przyjęcie plan działania oraz planu finansowania zajęć Nordic Walking pod hasłem „Marsz na Barbarkę”.

§ 2

Wyraża zgodę na pobieranie odpłatności za udziału w zajęciach w następujący sposób:

  • Jednorazowy udział 15zł.
  • Karnet na 4 zajęcia 40zł do wykorzystania przez dwa miesiące. (koszt pojedynczych zajęć w ramach tego karnetu 10zł)
  • Karnet na 8 zajęć 60zł do wykorzystania przez trzy miesiące. (koszt pojedynczych zajęć w ramach tego karnetu 7,5zł)

§ 3

Po planowanym na koniec listopada 2021 roku zakończeniu projektu WZC upoważnia Zarząd do rozdysponowania całego przychodu wynikającego z realizacji  § 2 w następujący sposób:

  • kwotę przychodu ze sprzedaży karnetów i pojedynczych zajęć do 500zł (słownie: pięćset zł) przeznaczyć na zakup kijków Nordic Walking na stan Stowarzyszenia,
  • kwotę przychodu powyżej 500zł (słownie: pięćset zł) przeznaczyć na zakup wyposażenia dla instruktorów i członków stowarzyszenia współprowadzących te zajęcia.

§ 4

W ramach realizacji tego działania oraz w związku z sytuacją osobistą kol. Ryszarda Żbikowskiego (Członek Zarządu/Sekretarz) WZC wyraża zgodę na dwuosobowe reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia „Wytrwam” przez kol. Sławomira Bogackiego (prezes Zarządu) oraz kol. Jana Ciesielskiego (wiceprezes Zarządu) w ramach składania wniosku i ewentualnego podpisywania umowy (w przypadku pozytywnej kwalifikacji) do konkursu dla NGO „Mikrogranty z OWES w Toruniu” mającego wesprzeć finansowo te działania w kwocie do 4.900,00 zł (słowne: cztery tysiące dziewięćset złotych).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                                            Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                                                  (podpis)

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content