WYTRWAM

Uchwały

02.08.2021 – WZC

Uchwała nr 12/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 02 sierpnia 2021 roku.

w sprawie realizacji projektu Ultra Nordic Walking World Records.

 § 1

Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania projektu „Ultra Nordic Walking World Records” oraz wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań wynikających z wyżej wzmiankowanych planów do łącznej kwoty 36.000zł (słownie trzydzieści sześć tysięcy złotych).

§ 2

Koszty realizacji projektu zostaną sfinansowane ze składek członkowskich, dobrowolnych darowizn członków stowarzyszenia, darowizn osób fizycznych, umów darowizn podpisanych z partnerami wydarzenia oraz opłat pobieranych od uczestników zawodów.

§ 3

Zapisany w Statucie rozdział II, § 8. ust. 5. cel organizowanie cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej „Wytrwam Ultramaraton Nordic Walking 100+”, zostanie w 2022 roku realizowany pod nazwą „Toruń – Ultra Nordic Walking World Records”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie § 30 pkt 9 statutu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                                                                                               (podpis)

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content